Školné

Rada města Kroměříže po projednání stanovuje úplatu za vzdělávání v mateřských školách zřizovaných městem Kroměříž od školního roku 2024/2025:

600 Kč za zapsané dítěŘeditelka mateřské školy Kroměříž, Spáčilova 3239, příspěvková organizace, podle §123 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu s ustanovením vyhlášky č.280/2016 Sb., která upravuje vyhlášku č.14/2005 Sb., (§ 6 vyhlášky) o předškolním vzdělávání

s t a n o v u j e  výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte zapsaného k docházce v Mateřské škole Spáčilova 3239 

od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024 ve výši 450 Kč za kalendářní měsíc.

Vzdělání v mateřské škole se poskytuje dítěti dle zákona 561/2004 sb. § 123 odst.2 bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. 
Číslo účtu mateřské školy: 181 311 931/ 0300

Variabilní symbol: získáte u vedoucí školní jídelny MŠ

Termín splatnosti - nejpozději do 15. dne v daném měsíci! 

Výše úplaty: 450 Kč za dítě a kalendářní měsíc