Mateřská škola pracuje s prvky programu Začít spolu, který je alternativním vzdělávacím programem zdůrazňujícím individuální přístup k dítěti, partnerství rodiny, školy a širší společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání. Klade důraz na podnětné prostředí, netradiční členění třídy do center aktivit, kooperativní a prožitkové učení
V mateřské škole využíváme úspěšně sebehodnocení dětí, které posiluje pozitivní motivaci k aktivnímu a samostatnému učení.

"Naším cílem je samostatné, spokojené dítě, které se bude umět vyrovnat s nároky a problémy současnosti"


Organizace vzdělávání

Vzdělávání s prvky programu Začít spolu

Program Začít spolu vychází z osobnostně rozvíjejícího modelu, který klade důraz na vlastní tvorbu dítěte, na výchovu ke zvídavému zájmu o učení a řešení problémů. Na komunikaci a kooperaci s ostatními dětmi i dospělými v daném prostředí. i na práci zaměřenou individuálním cílům. Připravujeme děti na to, aby se v budoucnu aktivně zajímaly o učení, uměly se samy aktivně a efektivně učit, učení je bavilo a nebylo spojeno s nadměrným stresem. Učitelka je dítěti spíše partnerem, pomocníkem a průvodcem na jeho cestě k poznávání, respektuje to, že každé dítě může být jiné. Úkolem pedagoga je vytvářet dítěti co nejpodnětnější prostředí, co nejvšestrannější nabídku v centrech aktivit. Denní program strukturujeme do pravidelně se opakujících činnosti, které tvoří běžný denní řád. Připravuje se se zřetelem na potřeby vývoje dítěte.


Charakteristika školy


Mateřská škola byla postavena v roce 1975 a nachází se na sídlišti Bělidla s velmi dobrou dostupností, v blízkosti centra města. Je umístěna ve dvoupodlažní budově se dvěma vstupy. Součástí mateřské školy je školní kuchyně, která vaří pro vlastní strávníky. MŠ je pětitřídní - s třídami věkově rozdělenými a má 19 zaměstnanců. Mateřská škola je obklopena oplocenou rozsáhlou zahradou v rovném terénu, s dostatkem prvků pro přirozený pohyb dětí. Disponuje vzrostlými stromy. Směrem k oplocení se terén zvyšuje. Součástí školní zahrady jsou kryté terasy u třídy Koťátka a Kuřátka, které slouží jako venkovní učebny.