Organizace vzdělávání

Organizace vzdělávání

Vzdělávání s prvky programu Začít spolu

Program Začít spolu vychází z osobnostně rozvíjejícího modelu, který klade důraz na vlastní tvorbu dítěte, na výchovu ke zvídavému zájmu o učení a řešení problémů. Na komunikaci a kooperaci s ostatními dětmi i dospělými v daném prostředí. i na práci zaměřenou individuálním cílům. Připravujeme děti na to, aby se v budoucnu aktivně zajímaly o učení, uměly se samy aktivně a efektivně učit, učení je bavilo a nebylo spojeno s nadměrným stresem. Učitelka je dítěti spíše partnerem, pomocníkem a průvodcem na jeho cestě k poznávání, respektuje to, že každé dítě může být jiné. Úkolem pedagoga je vytvářet dítěti co nejpodnětnější prostředí, co nejvšestrannější nabídku v centrech aktivit. Denní program strukturujeme do pravidelně se opakujících činnosti, které tvoří běžný denní řád. Připravuje se se zřetelem na potřeby vývoje dítěte,

je pružný a umožňuje začleňovat se do akcí školy. Dopřává dostatek času na činnosti, jež si děti vyberou samy. Činnosti dětí řízené pedagogem vychází ze zásad prožitkového a integrovaného učení. Jsou zařazovány v délce odpovídajícím věkovým, vývojovým a individuálním zvláštnostem dětí. Převládají formy skupinové, kooperativní a individuální. Plánování činnosti začíná vždy tím, co děti o daném tématu vědí z vlastních předešlých zkušeností. Děti se učí sebepoznání, sebehodnocení, dítě je postupně schopné zaznamenat a pojmenovat svůj vlastní vývoj.

Centra aktivit

ateliér - poskytuje podmínky pro rozvoj tvořivosti, zvědavosti a fantazie při využití různých výtvarných technik
manipulační hry - zde mají dětí možnost rozvíjet jemnou motoriku při manipulaci s drobnými předměty ruka – oko, skládat prvky dle předlohy, zapojovat tvořivé mýšlení
knihy a písmena - knihy a písmena slouží k rovoji předčtenářských dovedností, podchycení zájmu o knihy, čtení a psaní. V tomto CA vnímají mluvenou a psanou podobu písma, pracují s knihou i s písmeny, připravují si loutková a jiná představení, učí se správně používat hlas, vyhledávají informace.
domácnost - centrum je pracovní koutek, kde si děti mohou hrát na domácnost, rozšiřují si poznatky o světě, spolupracují, experimentují, používají různorodé nástroje, poznávají různé druhy potravin, připravují pohoštění.
dílna - v dílně mají děti možnost pracovat s různými materiály a opravdovými nástroji (kladivo, pilka, hřebíky, ponk). Dodržují pravidla bezpečnosti a ohleduplnosti chování při práci s nástroji.
voda písek - děti převážně využívají ke hře voda písek stůl určený pro tuto činnost, rozvíjí se kreativnost a tvořivé myšlení při páci s různými druhy přírodnin. Podporuje smyslový a tělesný rozvoj, koordinaci svalů celého těla, rozvoj jemné motoriky, fantazie a tvořivosti.
kostky - zde mají děti možnost pracovat s různými stavebnicemi, stavět dle návodu, pokynu nebo vlastní fantazie. Děti si procvičuj hrubou a jemnou motoriku, rozvíjejí sociální a jazykové dovednosti, získávají cit pro geometrické obrazce, upevňují znalosti z různých oblastí.
hudba - centrum hudby vede děti k poznávání a poslechu melodie, hry na jednoduché rytmické nástroje, pohybové improvizace a tanečním prvkům. Rozvíjí hudební myšlení a lásku k hudbě.
pokusy a objevy - pokusy a objevy rozvíjí a podporuje chápání přírodních zákonů, rozvíjí schopnosti spolupráce,podporují rozvoj samostatnosti, děti pracují podle zadání – návodu nebo nákresu.

dramatické hry - centrum dramatické hry vede děti ke kamarádským vztahům, upevňování paměti krátkého textu, rozvoji řečového projevu a komunikaci.

Ranní kruh

kruh je symbolem partnerství, rovnosti, a spoluzodpovědnosti. Při ranním kruhu se všichni pozdraví, sdělí si zážitky, domluví se na práci během dne. Prostřednictvím setkávání v kruhu děti získávají sociální zkušenosti, učí se vycházet s lidmi, řešit problémy, dodržovat pravidla. Do ranního kruhu zařazuje učitelka prožitkové učení, nácvik písniček, říkadel, pohybové hry a krokové variace tanečků. Po ukončení činnosti se všichni sejdou na hodnotícím kruhu, podělí se o své pocity při práci v centrech aktivit - hodnotíme formou smajlíků.

Pravidla třídy

vytvořená každé třídě na míru ve spolupráci dětí a učitelek - jednoduché piktogramy umístěné na viditelném místě ve třídě.


Organizace školy:

Denní program je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na změny a potřeby dětí. Poměr spontánních a řízených činností je vyvážený, a to včetně aktivit, které jsou nad rámec běžného programu. Děti mají dostatek času i prostoru pro hru. Vytváříme dětem vhodné podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti.
Zápis probíhá v měsíci květnu každoročně. Kriteria přijetí do mateřské školy jsou v příloze ŠVP. Do mateřské školy může být přijato i dítě, které rodiče přihlásí mimo termín, pokud nebyla naplněna kapacita mateřské školy. Před nástupem do MŠ v měsíci červnu probíhá pro rodiče informativní schůzka. Celoročně připravujeme a nabízíme setkání ke společné činnosti s učitelkami.
Denní provoz zajišťuje mateřská škola v rozsahu 10 hodin tj. v době od 6,15 hod do 16,15 hod.

Režim dne:

06.15 - 09.15 hod  scházení dětí, dopolední blok č. 1, řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity, svačina
09.15 - 11.30 hod  dopolední blok č. 2, pobyt venku
11.30 - 12.00 hod  hygiena, oběd
12.00 - 14.00 hod  odpočinek a náhradní klidové aktivity
14.00 - 14.30 hod  odpolední svačina
14.30 - 16.15 hod  odpolední blok činností, rozcházení dětí


Praxe studentek SPgŠ:

V naší mateřské škole se můžete setkávat se studentkami SPgŠ Kroměříž.Již dlouhodobě umožňuje mateřská škola studentkám (a někdy i studentům) získávat nové poznatky z přímé výchovně vzdělávací práce s dětmi.


Spoluúčast rodičů:

Rodiče jsou nejdůležitějšímu partnery, spolupráce je důležitá již v době adaptace, během ní se mohou rodiče aktivně zapojovat do dění třídy. Podporujeme zdravý vývoj dětí, vycházíme vstříc potřebám dětí konkrétními kroky, kompenzujeme chybějící a nevhodné vlivy. Získáváme důvěru a otevřenost ve vztahu, vedeme s rodiči průběžný dialog a jsme nápomocni v péči o ně. Snažíme se být vstřícní, diskrétní, taktně sdělujeme informace, zachováváme soukromí rodiny.
Poskytujeme rodičům informace v oblasti vzdělávání, zprostředkováváme odborné vyšetření. Rodiče jsou pravidelně zváni na třídní schůzky, aktivity třídy a školy, společné pracovní dílny, které navazují na vzdělávání v mateřské škole.

Milí rodiče, pomůžeme vám, ale nebudeme to za vás dělat.

V kategorii Školka